Inameva

[Chorus]
Inameva, iyahlaba.
Ndincede
Inameva, iyahlaba
Ndizoguqa ndithandaze
Inameva, iyahlaba.
Ndincede
Inameva, iyahlaba

Nokuba le ndlel' imxinwa
Likhon' ithuba lam
Lokuthubeleza ndizofika
Ubom bethu bahlukile
Kodwa ikhon' indawo esidibana kuyo

[Chorus]

Val' amehlo akho
Ujonge ngentliziyo yakho
Siyafana, sifun' intw' enye
Sifun' ukuphila
Zungandivaleli ithuba lam
Nelakho liyeza
Kukh' induli eluhlaza engabiyelwanga

[Chorus]

Mna ndimthembile
UMdali wezulu nomhlaba
Ngoba wasinika ubukhosi
Mna ndimthembile
UMdali wezulu nomhlaba
Ngoba zonk' impendulo zikuye

[Chorus x4]

[Outro]
Ndizoguqa ndithandaze (x4)
Inameva iyahlaba