Buya Ekhaya

Part 1: Yung BadNewz
S'thandwa sami khohlwa abanendzaba
Kutsi batsini tsine asinenedzaba
Bangakhuluma lokunengi baze babhale ngisho indzaba

Ngibhala lenkondlo ngoba ngifile yinkhumbulo
Kucabanga ngawe nje angidzingi sikhumbuto
Phela wena kimi ungumphemfulo

Sewucalile uyahleka umphakatsi uyahleka utsi sebaphumelele batsakatsi
Kani akati kuts wena enhlitiyweni yami ungekhatsi

Ngitsi mangivela etidaladini bavele bangkhombe ngeminwe
Batsi nangu mahamba yedvwa alale yedvwa
Ingan vele ng'dliwa ngumzwangedvwa
Ligama lami sengaba ngu sala yedvwa
Ngoba wena wangishiya ngedvwa

Khethokuthula labanye bakhetsa inyama
Sithandwa sami salo ubuya ekhaya sekumnyama
Kutaze kungene s'hlava nami nje ngibulawa makhata nesinyama
Phela tsine sidalelwene tsine siyofa silahlane
Ngeke sehlukane sisaphila kulenyama
Mshiywa ngumshiywa kepha mine angisoze ngakushiya ngitak'melela
Noma bangatsini bakubite ngemduka kepha ngiyohlala ngikumelela

Watsi kimi Mtimandze ngak'fananisa na Scooby Mabuya
Ngiyahamba ngitobuya
Ngisayozama imphilo kute ibe melula
Ngakhala wang'buka watsi ang'thule utobuya, ngathula watfokota
Watsi lutsandvo lwetfu ngeke luphelele melula
Watsi uma kuphela inyanga utobuya ngebhasi yasekuseni Imbabala

Ahamba emalanga netinyanga kwaze kwaphela ngisho umnyaka
Ngikubhalela tincwadzi ungaphendvuli
Wang'caka ngatsi ngiyafona watsi awusebenti bomasaka
Ngabona kutsi utsatsekile ngemphilo yase Nhlangano
Ngeva buhlungu ngakhala wang'buka wats lokutang'sita kuthula ngoba intfo yekugcina emhlabeni longayenta kubuya
Awamelelanga emagama akho watsi mowuhamba utobuya
Ngakhuluma ngaleli phansi ngatsi noma ungahamba utong'khumbula
Nginelutsandvo lwakho enhlitiyweni yami noma sewuhamba kepha, I have hope utobuya ekhaya ematsandvweni

Part 2: Scooby The Poet
Sithandwa sami semhlaba
Seng'khale ngaze ngakhatsala
Netinyembet taze tatomela
Solo ngihleti etsemben kuts utobuya

Imini nebusuku ngihlale ngikhala
Nasemlonyen angsanamagama
Ngeke ngsatfuka noma bangbita ngeluhlanya
Ngoba ngasosonkhe sikhats nghlala ngbita lakho ligama

Phela ngkhumbula lelalanga ngeskhatsi ngicala kukubona
Bow'cwebetela kwendlula lilanga
Sithandwa sami salo ubuya ekhaya
Utonyula inhlitiyo yam lowayishiya kulamakhata

Ending: Yung BadNewz
Sithandwa sami cela ubuye ekhaya
Lutsandvo lugcwele mama