Ndikuthandile

Thatha, nants'intliziyo yam
Thatha nal'uthando lolwakho
Thatha nants'intliziyo yam

Zuyiphathe njengeqanda
Standwa andenzi ngabom
Ndiyaz'thandela apha kuwe
Heeybo andenzi ngabom yooh
Ndicel'

Ndikuthandile standwa sam
Ngentliziyo yami yonke
Nditsh'ythando endinalo
Soze luphele (x2)

Indlela ondithanda ngayo
Kukhw'indlela ondibamba ngayo
Baby indlela ondijonga ngayo
Baby iyandigqiba yeah

Sthandwa andenzi ngabom yeah
Andiphathwa nazintloni
Xa ndifun'ukbamba
Ndifun'ukuk'thanda
Ngaske lingatshoni

Ndikuthandile standwa sam
Ngentliziyo yami yonke
Nditsh'uthando endinalo
Soze luphele

Uthath'umphemfumlo wam
Thulisile, ebusuku nemini
Ndiphupha ngawe (x2)

Ndikuthandile(ndikuthandile) standwa sam
Ngemtliziyo yami yonke
Nditsh'uthando (nditsh'uthando) endinalo
Soze luphele (x2)