Naninina

Ndikhumbula amaxesh' akudala
Usekhona emhlabeni wena
Ndikhumbul' iimfundiso zakho
Ndicel' ukubonga mama

Kalok' utata wasishiya kudala
Ibiyintando yakho bawo
Umama wazama ngakho konke emandleni
Lade lafik' elakh' ixesha

Bawo, ndyakucela ndingadanis' abazali bam
Nanini na, Bawo
Ndiyakucela nkosi yam, ndingadanis' abazali bam
Nanini na Bawo

[Chorus]
Ndiyakucela nkosi yam
Ndingadanis' abazali bam
Nanini na Bawo

Bawo ndiyacela kuwe
Oh Qamata, ndicel' undiph' amndla
Ndibe ngumntu wabantu nkosi yam
Njengoba ndafundisw' ekhaya
Ndyabulela bazali bam

Konk' endikwenzayo
Imizamo yam yokubonis' abantu iintliziyo zenu
Hayi andisakwazi ukuzibamba iinyembezi
Uthi mandenze njani, Bawo

[Chorus]
Ndiyakucela nkosi yam
Ndingadanis' abazali bam
Nanini na Bawo

Mama nawe tata, ndicela ningaxhali ngam
Kalok yen' uMaRhadebe uyenzil' indima yakhe
Lalani ngoxolo, ugqatso nilufezile
Umsebenzi wenu niwugqibile apha emhlbeni

Bawo, ndyakucela ndingadanis' abazali bam
Nanini na, Bawo
Ndiyakucela nkosi yam, ndingadanis' abazali bam
Nanini na Bawo

Nanini na Bawo