525600 minutes

[Chorus]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand moments so dear
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year
In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife

[Verse 1]
Legong o robegelang?
Legong o sale metsi ntlogele ke go oke ke santse ke go belege mpepu.
Sedimonthole o re jele, Ntlapele Ferikgong ke a lela.
O le teng tota ke swelang senku.
O Phukalala le dintshu.
Go a sha go a fisa, botshelo lefatshe tlhase legala tshutshu.
Malwetse a bala dikesi.
Babolai ba e meta ka gore ba tseile bale bakae,
Nxxae! re lla le wena, botlholagadi ga se motlae
O ka tswa o le monyebo-motelela jaaka jara
But o tlhaela boitumelo jaaka Tlhakole a tlhaela malatsi mabedi
Amogela madi seatla molomo kgwedi le kgwedi
Diura , Metsotso, disekonte e se kgale ke tlo e bala ka diponto
o e meta fa go rileng. kapa fa e padile jaara boela mosimeng,senyeletse,
selemo se retisa sematsatsa

[Chorus 2]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand journeys to plan
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure the life of a woman or man

[Verse 2]
What? Ke se se bona kae? ke se bona mo motsamaong wa gago
Tantabela hela, tlhoka-ina ga na ga semelela sela kae le kae
Boroko ke ba tlhogo, potso ke gore ke tla tsoga ke hema
Ke mo mileng go koloi ,
go sephethepethe,
o mpona boferefere
mme Ke semere letshwao, lare
"No food, No Job Please help"
Wena wa re "You no good, you are a flop, go to hell"
Wa bona.. Malatsi a me a tletse letlhoo,
Kutlobotlhoko le maano a gananang
Lebaka legolo ke metang
ngwaga ka lerato le ke le amogelang
le tshepo e ke e bonang
A kere re lebetse Modimo (rotlhe)
A kere 'fifi le go aparela ka bonako
like, selemo sa mariga a Seetebosigo
O siela kae gonne gotlhe re tletse bosilo (re tletse bosilo)

[Chorus 2]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand journeys to plan
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure the life of a woman or man

[Verse 3]
Ga se magatwe, go thata ya mangana a phage
Setsuatsue sa Phatwe
se le tsa fa ,
se le ba ya kwa
Ke sala ke eme
O sala o botsa nare dieman o ne a ja,
kae, le mang goreng jang a sa wa.
Ga la utlwa, ditlamalwana dikae
Marudi ao a tla le pula
Dula o e mete, ke kgaratlhela gore fa e kolomela
Boediidi bo korobela
ke bo ke bososela
Matsatsi fa a phirima
Bosigo balotsana ba go tsimola
bososela, jara mosi wa tsela
o lebile kae, fa e se wena ke botsa sefela "o timela jwang"
Legong o robegelang?
Legong o sale metsi ntlogele ke go oke ke santse ke go belege mpepu
Sedimonthole o re jele,Ntlapele Ferikgong ke a lela.
O le teng tota ke swelang senku.
Ke mo mileng go koloi ,
go sephethepethe,
o mpona boferefere
mme Ke semere letshwao, lare
"No food, No Job Please help"
"You no good, you are a flob, go to hell"
Ga se magatwe, go thata ya mangana a phage
Setsuatsue sa Phatwe
se le tsa fa ,
se le ba ya kwa
Ke sala ke eme
O sala o botsa nare dieman o ne a ja

[Chorus 1]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand moments so dear
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year
In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife

[Chorus 2]
In daylights, in sunsets, in midnights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife