Lakutshon’ Ilanga

Lakutshon' ilanga
Phesheya kolwandle
Ndakucinga ngawe
Lakutshon' ilanga
Yakubuy' inyanga
Zakubuy' inkomo
Ndakucinga ngawe
Lakutshon' ilanga

Ndizohamba ndikufune ezindleleni nasestratweni
Ezibhedlela nasetrongweni
Ndide ndikufumane