Ho Lokile

O ne o nkalimile motswalle
Oa re putsa ka lerato
Leha pelo e utloile bohloko
O entse thato ea hao
Ntataise Jehohva
Ke mofokoli wa hao
Ke thekeselle maotong a hao
Wena mopholosi waka
Ke bepitswe ke bohloko
Tlholohela ya moratuwa waka,
Ha ke tseke ntate
Ke mpa ke ikopela matla.
Ntumele hle ntate
Ka tiisetso le mamello
Ka hohle, hohle
Ke leke hore
Ho lokile, ho lokile

E ho lokile

Ntate ha ke sa sepela
Hole le lehae la heso
O nthuse ke tsebe hore
Ho lokile, ho lokile
Seo o nkalimileng sona
Ha o re ke se busetse
Ke teng ke sa leka hore
Ho lokile, ho lokile
Le ha o re ke le sale
Le ba ratang ho fitisa
Le mo ke sa lika hore
Ho lokile, ho lokile
Le ha lefu le buhale
Le khaola ts’iu tsaka
Ke santse ke lika hore
Ho lokile, ho lokile
Fela ha kena le wena
Bohloko le di hlorisong
Hohle ntate ke ntse kere
Ho lokile, ho lokile