Amampondo

[Chorus]
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka

[Verse 1]
Sasivuswa nangendlovu
Sibethwa ngentong'emnyama
Sanyamezela kunjena
Tyhin'upheth'aph'umnt'omnyama

Khawuthethele Zizi
Siyaphela loludlame he
Ncedis'uTshwete siyaphela
Ndiyayzibula mna intwenje

[Chorus]
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka

Tshin'imidaka ibhokile
Nazo nezizwe ziyangena
Tshin'imidaka ibhokile
Nazo nezizwe ziyangena

[Verse 3]
Wasithel'okaTambo
Mizamo yakh'engaybonanga
Kodw'uncumil'aph'akhoyo
Sisawuopethe ke longaqo

[Verse 4]
Abamweke banovalo
Bafun'uty'indyebo bodwa
Asingenanga siphelele
Tyhin'upheth'aph'umnt'omnyama

[Chorus]
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka
Iyabaleka
Inkosi yamaMpond'iyabaleka (x2)

Tshin'imidaka ibhokile
Nazo nezizwe ziyangena
Tshin'imidaka ibhokile
Nazo nezizwe ziyangena