Inkwenkwezi

Uyinkwenkwezi
Khany’ ebumnyameni
Ubumnyama bungaka
Ngathi uwedwa