Ngoba siyahlulana

Ngoba siyahlulana (Prod. by Jay santo)

Smash on thingz ft Young Steez

Ngoba siyahlulana (2020)

3

Chorus =Sekuncono ngtsatse umhlalaphansi ngvele ngkhetse lomunye bo eh ×4

Verse 1 : ngdziniwe kuphukinhlitiyo mine ngloku ngcabangana nawe ; sengaze ngbulawe nay heart attack solo ngifela kutsandza wena mntfwanebantfu bengcela sale stsatsi break ; ngoba ngyabona gtawngene nkingeni ngsese mngani kutsi ngaze ngingene thuneni ngendzaba yeltsandvo ungvalele khoneni; angalumuhle stsandvwa sami kodvwa lkhiwa lelihle ligcwele tibung labadzala bakusho kwahlalengcondvwen hamba juba bayokhlutsa phambhil ngitsalikho licili lelatikhotsa umhlane; liso liwelumfulugcwele ngake ngasho kutsi lenkukhu iyawsola lombhila.