Valelise

[Hook]
Ngith' akulula ukuthi ng' Valelise, Valelise
Umang' khuluma ngawe sthandwa sami
Ocingweni
Akulula ukuthi ng' Valelise, Valelise
Umang' khuluma ngawe sthandwa sami
Ocingweni, sthandwa sami

[Post Hook]
Ub'thongo abufiki mang' khuluma nawe
Ngabe kusa nini ng' bonane nawe
Ng' kwendze zonkhe lezint' eskhuluma ngazo

[Verse 1]
Mangiva iphimbo lakho-bo maye
Lendza kuvuke nezinto ey' lele
Kanti wenza ngani?
Angkaze ng'thande umuntu kanje
Makuphel' i-awa s'nga khulumanga
Ng'vele ngizwe ngathi ng'zo sangana
Kanti uthand' olunjani lolu?
What kind of love is this?

[Bridge]
Ub'thongo abufiki mang' khuluma nawe
Ngabe kusa nini ng' bonane nawe
Ng' kwendze zonkhe lezint' eskhuluma ngazo

[Hook]
Ngith' akulula ukuthi ng' Valelise, Valelise
Umang' khuluma ngawe sthandwa sami
Ocingweni
Akulula ukuthi ng' Valelise, Valelise
Umang' khuluma ngawe sthandwa sami
Ocingweni, sthandwa sami

[Verse 2]
Ubuhle bakho abufaniswe nalutho
Kubical'ukuba muhle
Ngabe sowufile yinhlawulo
Ngab'awukho
Ngabe kuphelile ngawe Ngab'ugcwel'emajele
Muhl'ehleka, muhl'ekhala
Muhl'ehleli, muhl'ehamba
Muhl'eyithulele angashongo lutho
Mawumamatheka yilapho engibona khona ukuthi ngab' idlozi lingigidele mama!
Thank you Lord you've been so good to me
Ung' nikeze ingelozi emhlabeni
Aw' zange unglinde ngize ngihamb' emhlabeni
Akukh' okunye engingakubonga ngako
Thath' inhliziyo yami

Bridge]
Ub'thongo abufiki mang' khuluma nawe
Ngabe kusa nini ng' bonane nawe
Ng' kwendze zonkhe lezint' eskhuluma ngazo

[Hook]
Ngith' akulula ukuthi ng' Valelise, Valelise
Umang' khuluma ngawe sthandwa sami
Ocingweni
Akulula ukuthi ng' Valelise, Valelise
Umang' khuluma ngawe sthandwa sami
Ocingweni, sthandwa sami