Uthando

[Chorus]
Ng'hambe kwaze kwashon' ilanga mama
Ngifunana nothando lwangempela
Eng'batholayo badlala ngam
Badlala ngothando lwami
Ngisize, ngisize ube yimpendulo yami
Ngob' uthando lungehlule
Thando lungehlule mama

[Verse 1]
Thando ng'yakbonga ngigez' izandla
'Ntliziyo yam usuyphendul' into yokdlala
Kanti thando yin lena oyfuna kimi?
Kanti thando yin ngempela len' oyfuna kimi?
Ngoba engihlangane nabo bonke mina ngibathandile
Awu bonk' ubuhlungu nengibathembile bangphoxile
Yazi kubuhlungu ukthand' umuntu
Uthi umnika uthando lwakho yet they don't appreciate
They just don't appreciate it
Uthand' aluboni
Abadlale ngothando lwami hayi angibasoli
Vele kunjalo, ukungazi kufana nokungabonni

[Chorus]

[Verse 2]
Phind' ungbone ngthemb' umuntu
Phind' ungbone ngthand' umuntu
Ngithi uphind' ungbone ngithand' umundu
Phind' ungbone ngthemb' umuntu
Phind' ungbone ngithath' ithmeba lami
Ngilibeke kumuntu wasemhlabeni
Ungabathanda bonke kodwa ungathembi noyedwa
Nob' umthand' umuntu, mthand' ubuyele nganeno
Ngob' umuntu akuyen' owakini
Umuntu uyok'jikel' emini
Thatha kimi, le ndlela ngiyayazi mina ngiyihambile
Yisothandweni la, onendaba ugcin' elimele
Vul' amehlo uval' intliziyo
Kusemhlabeni lana, kugcwel' i'lingo

[Chorus]