Kulomhlaba

Kulo mhlaba esphila kuwo
Izinto zimane ukwenzeka
Amanye amadoda ayephumelela

Amanye amadoda awapheleli
Kulo mhlaba esphila kuwo
Izinto zimane ukwenzeka
Amanye amadoda ayephumelela
Amanye amadoda awapheleli

Thula
Thula baba
Amandl' endod' awapheli
Thula
Thula baba
Amandl' endod' awapheli

Ngiphakamisel' amehl' ami uhmmmm eeh
Entabeni
Usizo lwami weeh
Usizo lwami
Luvelaphi na?
Luvela kuwe

Eloyi
Eloyi
Nkulunkulu wami
Ungishiyeleni na
Sengqal ukubona engathi
Le mpilo engiphilayo
Akyona eyami
Hlampe khona enye ong'bekele yona engcono

Kulo mhlaba esphila kuwo
Izinto zimane ukwenzeka
Amanye amadoda ayephumelela
Amanye amadoda awapheleli

Thula
Thula baba
Amandl endod awapheli

Senethembe usazobuya kimi
Senethembe usazobuya kimi
Usabusisa abanye
Ngeke angnike umthwalo ongaphez kwamandl ami

Senethembe usazobuya kimi
Senethembe usazobuya kimi
Usabusisa abanye
Ngeke angnike umthwalo ongaphez kwamandl ami

Eloyi
Eloyi
Eloyi
Make ngahamba emhlabeni
Njengoba nganalutho nje
Ngiyshiyelani iyngane zami
Ziyodlani wo

Kulo mhlaba esphila kuwo
Izinto zimane ukwenzeka
Amanye amadoda ayephumelela
Amanye amadoda awapheleli
Kulo mhlaba esphila kuwo
Izinto zimane ukwenzeka
Amanye amadoda ayephumelela
Amanye amadoda awapheleli

Thula
Thula baba
Amandl endod awapheli
Thula
Thula baba
Amandl endod awapheli