Phakama Nkosi

[Chorus]
Phakama nkosi yezulu
Phakama nkosi yezulu
Wongamele umhlaba wonk
Wongamele wonk' umhlaba

Phakama empilweni zethu baba
Phakamis' umusa wakho nasemizini yethu baba
Sithi phakamis' uthando lwakho baba
Kumhlaba wonke. Sithi wongamele wonk' umhlaba

[Chorus]