Lapha Kami

Namhla sitawuvala amawindo (vala)
Sikhiye nomunyango (khiya)
Kuyabandza namhlanje
Kudzela lo yedvwa
Val' amafastelo (vala)
Sikhiye nomunyango
Kumakhata namhlanje
Sekudzela lo yedvwa

Namhla ngicel' ulale lapha kami, helele
(Lapha kami x4)
Ngeke ngilunge welele

Sitawubasa umulilo, we eh eh
(Basa umulilo)
Sisondzelane phela
Kuyanabdza namhlanje
Sekudzela lo yedwa
Sitawubasa we eh
Phindze sisondzelane phela
Kumakhata namhlanje
Sekudzela lo yedvwa

Namhla ngicel' ulale lapha kami
(Lapha kami)
Kudzela lo yedvwa