Hello Mr

[Verse 1]

O ka tsamaise ditaba tse ntsetse
O ka phathlalatsa tse mpalletse
Ke tla tshwarella ka thata ke sa kgaotse
Fa la ka moso le ka tlhaba ke tla tsoga gape
Le nna ke mocha wa lefatshe
Ka jalo ke tla kganya ka mafaratlhatlha a bocha baka

[Chorus]

Ke re Hello Mr
Wa mpona na? (he la, he la)
Kwa ke tswang teng go kgakala
FEla kwa ke yang teng Halala
FEla kwa ke yang teng Halala

[Verse 2]

Tsoga borokong
Tsiboga fa letlhaba
Tlhatlhoga dithaba ka pina ya tsholofelo
Fao o ba bona ba jella
Ba nathele ganyanyane fela
Gore ba kope gape
Le nna ke mocha wa lefatshe
Ka jalo ke tla kganya jaaka tsatsi fa le tlhaba mo mosong

[Chorus]

[Bridge]

Go monate fa re kopana leetong la botshele
Re rwadisana morwalo
Re bontshana makoa
Re rutana bothlale
Ereng mothlang re fapogang
Re seke ra lebalana
Gore tsothle tse dintle tse di re kopantseng
Di re kopanye gape le kamoso

[Chorus]