Charlotte

Nawe (x2)
(x4)

Ngidinga ukuba ngedwa manje.
(I need to be alone now)
Khona manje,khona lana nawe.
(Right now,Right here with you)

(I need to talk to Charlotte)
Ng'dinga uk'khuluma no Charlotte
(I need to see Charlotte)
Ng'dinga uk'kbona Charlotte
(I need to tell you Charlotte)
K'mele ngik'tshele Charlotte
(He don't need you Charlotte)
Akak'dingi Charlotte.