Amandla Egazi

Yilelo Gazi Elasinqobela Lasipha ukuphila
Liyinhlawulo Yelifa Laphakade
Lona Liwumthombo Wokuphila
Lona Liyisisekelo Sensindiso Yezimpilo Zethu

Yilelo Gazi Elasihlenga Ekubhujisweni
Lasisindisa Ekufeni
Ngalo Lisuliwe Icala
Kuphelelisiwe Okulotshiwe Ezwini Lakhe

Amandla egazi negama likaJesu
Asusa ukweswela nenhlupheko
Khuluma igazi likaJesu empilweni yakho

Uzophila impilo enothile
Egculisekile nethokomele
Khuluma igazi likaJesu empilweni yakho

Yebo kuphelele
Okudingayo empilweni yakho
Wena biza amandla egazi lemvana

Yebo kukhona konke
Okungashintsha lesisimo sakho
Wena biza amandla egazi lemvana