Ukuthanda Wena

Ukuthanda wena lady kungumsebenzi wam
Ukundithobela wena kungumsebenzi wakho

[Repeat]
Oko ndathandana nawe kwakhany' ubomi bam
Kwamnandi sathandana waba lubambo lwam

[Repeat]
Ukuthanda wena lady kungumsebenzi wam
Ukundithobela wena kungumsebenzi wakho

[Repeat]
Oko ndathandana nawe kwakhany' ubomi bam
Kwamnandi syathandana waba lubambo lwam

[Repeat].
Azange wake wandiphoxa.
Azange wandishiya
Azange wake wandihlazisa.
Ulubambo lwam

Oko ndathandana nawe kwakhany' njeng' emini
Kwamnandi sathandana waba lubambo lwam

[Repeat]
Oko ndathandana nawe kwakhany' ubomi bam
Kwamnandi sathandana waba lubambo lwam