Inyembezi

[Repeat]
Kant' uJesu uyandiva xa ndilila
Iinyembezi azosule, othule umnthwalo
Xa ndibek' ithemba lam kuwe, ndithuthuzele (x2)

[Repeat]
Ndiv' abaninzi besithi akukho Thixo (x2)
Xa ndibek' ithemba lam kuwe, ndithuthuzele (x2)

[Repeat]
Iinyembezi zosuliwe, iinyembezi zosuliwe
Xa ndibek' ithemba lami kuwe, ndithuthuzele (x2)

Ndiv' abaninzi bethetha ngawe
Ndiv' abaninzi benyelisa igama lakho
Besith' akekh' uThixo
Ndibek' ithemb lam kuwe