Intliziyo

[Repeat]
Kukh' indawo, intliziyo
Wayenz' uThixo yafihlakala

[Pre-Chorus]
Angek' uzazi iingcinga zomntu
Neendlela zakhe zaziwa nguye
Angek' uzazi iingcinga zomntu
Neendlela zakhe ahamba ngazo

[Chorus x2]
Kanti zisetshe wena, ngokwakho
Uhamba kanjani

Undihlambe intliziyo
Ndingekalali kobu buthongo
Undihlambe ezonweni
Ndingekalali kobu buthongo

[Pre-Chorus]

[Chorus x2]

Ingakwenza uzibuz'
Imibuzo engaphendulekiyo
Ingakwenza ungalal' ebusuku
Ingakufaka ezintweni intliziyo yakho (x2)

[Chorus x2]

[Repeat]
Lent' uyenzayo
(Kanti zisetshe wena, ngokwakho)
Noba wenzani, uzenzela wena

[Chorus x2]

[Repeat]
Kukh' indawo, intliziyo
Wayenz' uThixo yafihlakala