Ngiyavuma

Weza kimi ezondinik' amandla
Wathi ndingayeki, ndingaphel' amandla
Noba sebethini k'mina
Bethetha zonk' izinto lezi
Bevus' amagqubu
Izint' esengadlula kuzo

Wash' ubaba kum
UThix' uthethile nam
Wathi ndibaxelele nangezwi lakhe

[Chorus]
Oh baba ngiyavuma, hayi
Soze ndahlulel' omuny' umumtu
Oh baba ndiyavuma , hay
Ndizoba noxol' entiziywei yam
Oh baba ndiyavuma oh ha
Ndizomuthand' umakhelwane wami
Oh baba ndiyavuma oh hay
soze ndahlulel' omuny' umutu

Lokho wayekusho enyukela
Phezulu ezulwini
Nami ngasuka ngay' ezweni
Ngishumayela izwi
Ngasuka ngay' ezweni
Ngishumayela izwi

[Chorus]