Bambelela

Uhambile emhlabeni
Ubonile zonk'zehlo
Ulimele ukhathele-awunakuthula
Bika konke enkosini
Ufune njalo ubuso bakhe
Ungabheki ngasemuva
Qhubekela ekujuleni
Ufune njalo ubuso bakhe
Ungabheki ngasemuva-hlal'ezinyaweni
Mfune njalo ungashalazi
Yiba yibo ubufukazi
Bokuth'ujesu uyaphila
Futhi ngek'akushiye

Bambelela qinisela bekezela konke
Kuzolunga bhek'ithemba lakho kuye njalo
Hlala njalo themba njalo khuleka njal'ubaba
Ulalele ulindele ukukhala kwakho

Ngik'xoxole ke
Ngiyhambile nay'eyami
Ngidlulile kokunzima
Ngalimala ngadangala-kwaphelukutha
Wena wedwa wangisiza wangikipha obishini
Yena yedwa usizo lwakho la lungavela khona
Ngasemuva uhluleka isimo sakho sibophele
Biz'ujesu umsindisi-akahlulwa yilutho
Unamandla uyaphila isihlangu sakho sokuvika
Futhi kuye sikhuselwe ngakho ka mthemba njalo

Bambelela-bambelela
Qinisela, qinisela
Bekezela, bekezela
Uzophumelela njalo