Ndoyeda

Nhai amai Bernard
Udzai Shylet audze mai Given
Kuti ndaenda
Handichadzoka
Handichauye manheruka
Tsanangurirai small house
Kuti VaNcube vaenda, vakazo... tendeuka
Ndoyenda, Ndoyenda
Ndoyenda tichaonana
Kana munhu atendeuka,
Tarira auya kuna Jesu,
Zvekare zvapfuura, zvapfuura
The old is gone, but the new has come
The old is dead and the new is born
Aiwa ndakafa ini, kufa muzvivi,
Ndave kurarama munaJesu,
Ndaenda, tichaonana
Ari kuimba ndeumwe
Ari kushaura munyowani
Wamaiziva akashaika
Akafa, kufa muzvivi
Am not a sinner
I dont remember
Dont talk to me
Talk to my lawyer
Ropa rake richataura
Enda kwaari pedzeranai
Handizvizive ini
(Satan siyana neni)