Lenan'izulu

Lenan’ izulu ngeculo lami
Ngithethelelw' izono zam’
UJesu wafa ‘ndaweni yami
Izono zami zikude nam’
Njengenhlukano yempumalanga
Nentshonalanga, zikude le
Ushilo yena akanamanga
Ngithemba yena, ngimbonga nje
Anduba ngiyakumbona khona
Ekhaya lakhe, phezulu ha
Uzokhanyis’ okwelanga bona
Bayakumbona bemlandele.

Yebo-ke nawe ongakakholwa
Uyabizelw' enhlanhleni bo
Lomus’ ongaka sewungatholwa
Wanele bonke umusa lo
Injongo yami kukumkhonza uJesu, uJesu
Ngako konk' okwam' enginako ngithembele kuwe.
Ngithembele kuwe, ngithembele kuwe.
Ngithembele kuwe, ngithembele kuwe.