Kungomusa

Kungomusa kaJesu, ngumusa.
Ngithandiwe, ngihlengiwe
Kungomusa kaJesu, ngumusa
Ngithandiw' impela.

Kungomusa kuluthando nenhlanhla
Akusikh' ukwazi kwami

Kungomusa kulithemba neqiniso
Akusikh' ukwazi kwami