Ngino Jesu Medley

Thatha konke, nginoJesu,
Konk' okunye kuyindiva nje
Kodw' uthando lwakhe lumi izolo , namhla, njalo bo.

Yek' ubuhle bokumazi
Umsindisi wethu lo
Ngob' uthando lwakhe lumi
Izolo, namhla, njalo bo

Ungathatha konk' okwami
Ng'shiyel' uJesu
Ungukuphila kwami yena
Nxa ekhona uJesu wami
Angesweli lutho

Yek' ubuhle bokumazi
UMsindisi wethu lo
Ngob' uthando lwakhe lumi
Izolo, namhla, njalo bo

Ngoba nguye owangimela
La ngilahlwe okwempela,
Ngal' uthando wangifela umhlobo wam'

Wayehlatshwa njengemvana
Az' angenz' owakh' umntwana.
Yek' inhlanhla yokwazana Nomhlobo wam.
Akathengwa ngegolide
Akathengwa nangemali

Wayehlatshwa njengemvana
Az' angenz' owakh' umntwana.
Yek' inhlanhla yokwazana Nomhlobo wam'.