Bhekani uJehova

Bhekani kuy' uYehova; umdala wezinsuku
Funani ubuso bakhe, nimkhonze naye
Ulungile unothando, nenceb' engapheliyo
Uthanda thina sonke

Ebunzimeni, uhlal' engumncedi wami
Uhamba nami, uhlal' eseduze kwami
Noma kumnyama, Yen' ukukhanya kwami
Uyabonelela uYehova, uBaba wam

Udeka itafula, phambi kwezitha zami
Ngidle, ngidle, O Baba ngiyabonga

Bong' uYehova mphefumlo wam
Undenzela konk' okuhle

Udeka itafula, phambi kwezitha zami
Ngidle, ngidle, O Baba ngiyabonga