Umbhedesho

Siyakudumisa Thixo
Siyakuvuma ukuba unguYehova
Umhlaba wonke ubhedesha wena
OYise ongunaphakade

Zonke iingelosi zimemeza kuwe
KwaneZulu nawo onke amandla akulo
IKherobime neSerafime
Zimana zimemeza kuwe

Uyingcwele, uyingcwele uyingcwele!
Yehova Thixo wemikhosi
Izulu lizele kwanomhlaba
Bubukhulu nobugcwalisa bakho

Amen, Ameni…

Nkosi ndithembe wena
Mandingaze ndidaniswe