Ndizokulandela

Wandibiza ndasabela
Ndaze ndafuman' ubuncwane bothando
Namhla ndisondele phambi kwakho
Ndifun' ukhokelwa nguwe
Ndifun' ukulawulwa nguwe
Ndifuna uhamba nawe

[Chorus]
Ndizokulandela
Jesu ndohamba nawe
Apho ukhoyo
Ndizokulandela
Ebukhweni bam
NgoJesu ndiphephile
Ndizokulandela
Jesu ndohamba nawe

Amandl' okuphila afumaneka kuwe
Unguwo umthombo wabo ubomi
Njalo ndizohlal' ezinyaweni zakho
Ngoba nguw' umkhokeli wam
Umomelezi wam,
Ulithemba elimiyo, elimiyo

[Chorus]

Ubomi bami
Bukuwe Nkosi
Ngako ndizolandela
(Jesu ndohamba nawe)
Ububomi ndibudingayo
Ndiyakudinga mihla yonke
Ngako ndolandela
(Jesu ndohamba nawe)
Noba kuyenyukela kuyehlela
Ndizonyathela apho unyathele khona
(Jesu ndohamba nawe)
Ndizolandela, ndizolandel
Ndizolandela wena
(Jesu ndohamba nawe)
Ndizohamba nawe
Ndizohamba nawe
(Jesu ndohamba nawe)

Ndizonyathela
Wen' unobomi bam
Wen' ukukuphila kwam
Wen' ulithemba lam
Wen' ungumonwabisi wam

Ndonwabile xa ndikuwe
Ndinobomi xa ndikuwe
Ngako ndizonyathela
Kwenyukela kwehlela
Ndizohamba nawe
Sebendihleka ndizohamba nawe
Sebendithuka ndizohamba nawe

Ndizonyamezela noba kwenzekani
Ndizonyamezela noba kwenzekani
Ndizohamba nawe
Ndizohamba nawe
Ndizohamba nawe
Ndizohamba
Hallelujah
Jesu ndohamba nawe