Baleka

Baleka baleka
Baleka ngenyawo zombini.

Ezinye izinto azifuni dolo
Azifuni ngxoxo, baleka qha

Baleka baleka baleka
Baleka, ngenyawo zombini

Ekuhlaleni uhlezi njalo uxoxa
Ulwini kodwa ungumzalwane,
Ufunani kwiimbutho zabangxeki ungumzalwane
Ude utsale indlebe bo

Esikolweni kunoSugar Daddy
Okwenzela everything
Khawundixelele
Kusizani uzuza ilwizwe nezinto zalo
Ushiywe ngu yehova, baleka

Bazalwane ezinye izinto azifuni dolo
Azifuni ngxoko baleka qha

Mhlolokazi kukho lotata ufika njalo endlini yakho
Ukhalazela umkakhe ongaphekiyo omtshawuta njalo,
Kutheni esiza kuwe, baleka

Bodade kukho losisi ofuwuna njalo ngo 2 o'clock
Namhlanje ubeka le
Ngomso abeke le
Hay'bo ngo 2 o'clock baleka

Bazalwane masizigade
Singayiphoxi ivangeli, baleka