Zithande

Abo Mjongeni bavaya nge Mercedes
Mna noCarolina siyakorobha
Asikhalazi! Sityisa aboo mamisa
Mna noCarolina siyasebenza
Bagqithile nabooMatiba
Ngoku bekusithiwa uzasisindisa
Kanti walile naye uThat Umbeke
Phofu mna noCarolina besimbona...

Nabomadam basithathela phantsi, bathethela phezulu
Siyababona
Nama-owu ethu awas'khathalelanga, asphathel' ingculaza
Siyababona
Bagqithile nabooMahatma, ngoku bekusithiwa uzasisindisa
Kanti walile naye uMa Mariya, phofu mna noCarolina
Siyamxolela...

Bamb' isandla sam, sibhabhe emafini
Mna noCarolina siyanicela
Yekan' ukuzicingela, mamela umaDlamini
Mna noCarolina, siyanimema
Bagqithile nabooVerwoerd, ngoku bekusithiwa uzasihlukumeza
Kanti walile nay' uPik Botha, phofu mna noCarolina
Besimbona...