Nomvula

Sondela, mhlobo wam
Nali ibali elide; apho kwaqala khona inkathazo -zozo...
Ndakhuliswa nguysie wam, owaswelekelwa esemtsha
NguDarly wakhe, umama wam uEdith Nomvula Thomas Maghola
Sasibathathu kumama wam, ndingowesbini ke mna;
umafungwashe katata
Ubhut' Doc Niceba Mahola
Zang; alile uyise wam mhla kwakufihlwa umzimba wesithandwa seminyaka
eDon Bosco kwazakhele, 4 rooms, with a dining-room table eBhayi
Zhange balile nabathathu ecamb' kwengcwaba lakhe
Zandl' ezincinci zalahl' uthuth' eluthuhweni singasazi nesizathu
Tyhnini na bethuna usishiyil' uSis' Nono! Usishiyl' uSis' Nono!
Hayini! Azange sayibona intombi enje yakhuliswa yindoda
Dlamini! abazange bayibona intombi enje yakhuliswa yindoda.
Dondela, mhlobo wam
Nali ibali elide; apho kwaqala khona inkathazo -zozo...