Incwadi

Umngani Wathula Nendaba kube Wakhuluma Ngabe Samsiza
Besho Bekhulum'Amanga Kdala Yekhuluma Bemshay'indiva
Umngani Wathula Nendaba kube Wakhuluma Ngabe Samsiza
Besho Bekhulum'Amanga Kdala Yekhuluma Bemshay'indiva
Manj'Ubashiye neNcwadi Encane Nje
Manj'Ubashiye neNcwadi, Incwadi Ibakhihlis'EskaNandi
Manj'Ubashiye neNcwadi Encane Nje
Manj'Ubashiye neNcwadi, Incwadi Ibakhihlis'EskaNandi

Lalel'ifundeka Kanje Le Ncwadi
Ith Webangani Ngphelelw'AmaPlan
Angikaze Nangel'lodwa Ilanga Ngizcabange Ngphelelw'Amandla
Kodwa Lenqola Ngyayehla Manje
Ye Webafeth' Unghlulil'Umhlaba
Inkinga Zami Zngaphekwamandla Nemthandazo Yam Igcwel'Isbhakabhaka
Ngob'Inkinga Nani Manithandile Niyajika
Umuntu Mayektshel Inkinga Zakh'Uhlekisa Ngazo
Ngob'Inkinga Nani Manithandile Niyajika
Umuntu Mayentshel'Insizi Zakhe Nihlekisa Ngazo

Umngani Wathula Nendaba kube Wakhuluma Ngabe Samsiza
Besho Bekhulum'Amanga Kdala Yekhuluma Bemshay'indiva
Umngani Wathula Nendaba kube Wakhuluma Ngabe Samsiza
Besho Bekhulum'Amanga Kdala Yekhuluma Bemshay'indiva
Manj'Ubashiye neNcwadi Encane Nje
Manj'Ubashiye neNcwadi, Incwadi Ibakhihlis'EskaNandi
Manj'Ubashiye neNcwadi Encane Nje
Manj'Ubashiye neNcwadi, Incwadi Ibakhihlis'EskaNandi

Sobonana Kwelizayo Hleze Nobe Senashintsha
Sobonana Kwelizayo (sobonana kwelingale)
Sobonana Kwelizayo Hleze Nobe Senashintsha
Sobonana Kwelizayo (uwe eh )
Umalume Umalum'Owang'Nyukubeza
Nina Nathul'Engath Anazi Nafumbathiswa
Umalume Umalum'Owang'Nyukubeza
Nina Nashay'Engath Aniboni Nangphendul'Ihlaya

Umngani Wathula Nendaba kube Wakhuluma Ngabe Samsiza
Besho Bekhulum'Amanga Kdala Yekhuluma Bemshay'indiva
Umngani Wathula Nendaba kube Wakhuluma Ngabe Samsiza
Besho Bekhulum'Amanga Kdala Yekhuluma Bemshay'indiva
Manj'Ubashiye neNcwadi Encane Nje
Manj'Ubashiye neNcwadi, Incwadi Ibakhihlis'EskaNandi
Manj'Ubashiye neNcwadi Encane Nje
Manj'Ubashiye neNcwadi, Incwadi Ibakhihlis'EskaNandi