I Will Make It

[Intro]
uLife, ufana nama dice
Zabalaza, Zama-Zabalaza!
Ungayekeleli…
uBomi ngumzamo!

[Chorus]
I will make It!
(El Nino:)
Nobungand’thathela phantsi xa nd’hamb’und’jong’ezantsi. One day “die poppe sal dans”
I will make it!
(Dla:)
Zama-Zam’uthath’ama chance coz in life I opportunity yok’fikela once
I will Make It!
(Ma-B:)
Nobungand’thathela phantsi xa nd’hamb’und’jong’ezantsi. One day “die poppe sal dans”
I will Make it!
(Redondo:)
Zama-Zam’uthath’ama chance coz in life I opportunity yok’fikela once

[Verse 1:Ma-B]
From k’dala van tuka ndalila nd’khala bend’thuk’amajita
uTata waduka kwanzima indlala yagquba yagqiba
Nd’phanda ndifuna lezak’iintsana zikhula ngendlala nd’mana ndiphupha ngeentshaba nd’fighter
ndavuk’andadinwa
uLife ub’hlungu bangane iKas’ik’phul’ik’phalaze
Some bafun’uphambane so khal’uguq’uthandaze
uYaw’uvuka bek’hlupha indlal’k’bhuqa benyuba aw’kwaz’uphupha uyothuswa
ng’loMam’eb’suk’uhamba “zhee”
Nd’zaw’bamb’um-bok’and’now’wisa k’lonyak’iz’khokho z’yafika
Xa nd’naw’umnotho nd’za y’ciba iDladl’iMoto neNtshiza
Wagwaz’umkhonto kwanzima ekas’izmoko zagqiba neMighty ingqondo yand’nika no doubt
akhont’izaw’tshintsha

[Verse 2:Dla]
K’dala nd’gruzuka nd’bangathandaza sona k’phendulwa
Nd’hlala manuva k’phel’amathemba nd’fun’ugoduka
Ndibangaguqa, k’chiphiz’iinyembez’emehlweni
Ndibangaz’duba, naloomizamo iphel’emoyeni
Ngeba nd’yazuza, ekhaya k’thiw’and’fun’usebenza
Bath’andina future, nd’fuz’uTat’and’kwazi nokhumsha
iKamv’andil’boni uMam’uthi mand’chithelw’iHoki und’trit’okw’eSkoli, neSister yam ifund’ubu “Prosti”
Ndiz’celel’amandla onyamezel’idlule lendebe
Ndikhangel’amava, okomelel’ugqatso ndil’feze
Kukuhle kuxega kumnandi, nasebubini
Nd’yakhala ndiyala kuhengxa, aph’ebomini

[Chorus]

[Verse 3:Redondo]
Ndizalwa k’lomhlaba ndifike z’khon’ezi ngxwaba-ngxwaba
Ndisalwa lendlal’and’hlek’and’dlali nd’sus’indaba-ndaba
Kusilwa notywala, and’lali nd’vuswa sis’tlama-tlama
Ak’siz’ukukhala, ngaw’omane ndiyakhaba-khaba
Lusizi nes’ngqala, kodw’and’tyhafi ndisa zama-zama
Nd’xhobile nd’nomdlalo, kweyam iArt futh’and’zuncama
Nd’caphule kwiz’bhalo, xa nd’praiz’iMighty ndiy’nyuk’intaba
Nd’bhebheth’ongendawo, ndil’bek’iOledi kwane Tyma
Noba kumnyama, nge Pen ne beat ne Mic ndizo Arma
Kuzokhanya before nd’qhushumb’okwe bomb ndizoz’timer
Neminyany’iyoz’ilil’imvula mhla nd’nyus’iSAMA
Ndithath’ishower nd’thol’iPower, gqcwala ngam ndipush’iHummer

[Verse 4:El Nino]
iGugu xalil’khulu must iqhosh’il’imibombo
K’qhushumbe ne Bomb k’cimiz’bane kumk’ingqondo
Ndililol’andinamhlobo njenge s’bham es’ngena s’ngxobo
Bendithatha njenge Hobo, kub’iz’hlangu z’nemigqobho
Ndingu nwele z’qothololo k’xweb’iinyeke z’gcwel’iz’khokho
Uy’phehlil’ibhekil’uMadlomo, uthethile ngomlomo
Esithi “Mntan’am, soz’ubey’nto. Uyophel’ugqogq’imigqomo”
Ndaguqa phantsi ngedolo, kubawo ndacel’uXolo
Ndaz’yeka nezayizolo ndaqiniseka ngokholo
Utshil’uGogo, ukhon’umvuz’ekunyamezeleni
Indlel’eye mpumelelweni iqal’idlul’entluphekweni
Nendlel’eyekukhanyeni iqal’idlul’ebumnyameni

[Chorus]