We miss you

*VERSE 1*
Man ndisuk'eroundin ndibuyile bendibangene
Ndifik'endlini kuzinyembezi kucul'uNkosi sihlangene
Andazi nam ndimangele
Xandibuza kwenzenjani bathi utata uswelekile
Bandinyusela ngeswekile
Inene uba bekukh'indlela ebhek'emazulwini ngekudala ndathutha
Coz ubomi liphutha
USatan uqumbile
UThixo ngathi uvumile
Nabaphantsi bandiyekelele
Amanxeba ndizikhothile
Andithandwa ndizitholile
U-Life ume bhunxu ingathi ndizidomile
Ungabikho kwakho emhlabeni ubomi abukho lula
Tata aph'ukhoyo uhlaluyazi ndiyakukhumbula

*VERSE 2*
Thixo xa uthath'u tata uthi umama usheka nabani
Kulomhlab'uhlabayo nzohlangulwa ngubani
Coz ubomi abunamngani
Ingase okanye ndimfowunele just umazi uhlel'injani
Thixo ndicela sibemunye
Ndicel'uvusu tata noba lusuku olunye
Because ndifile kukumkhumbula
Kunzim'utholuk'uthula
Coz ngaphandle kwakho ubomi abukho lula
Ndinje namhlanje nguwe
Ndiqondile, ndiqiqile
Amazwi akho andiqeqeshile
Ndifukuzile ndibethekile ihlabathi lindiphucile
Family ibind'ticile
Sobonana kwelizayo alusoze luphel'ukholo
Xhubane, Xesibe, Nondzaba lala ngoxolo