I am afraid of her

Ewe ndide ndamthola tonight sinedinga udibamb'emxebeni
Uthi ndimhlangabeze sodiban'endleleni
For sure ndisembuthweni
Coz uGirl uyandibulala ndiziva ndisengcwabeni
Everytime xandimbona lixhala ndivele ndizidele
Andiyazi yinton ngaye ndimoyika sendilele
and ndimlind'alale ndimbuke xakelele
Umzimb'uya-shaker akhontw'ihleli nge order
Coz xakendibamba ndivele ndizive ndigodola
and kuphela nencoko ndiziv'ingathi ndiyabhora
Lips zakhe zithambile
Ubuso bakhe buchwengile Indaba kumoyika coz yena ndimthandile