Ndi-phendule

[Caiphus Semenya]
Hela mmannyeo.
Hela ngwaneso.
Ke khale ke kokota monyako.
Dintho di tla loka neng?

Ke o tjheketse sediba.
Se ke lebile le masimong.
Khomo di tletse sakeng la Ntate.
Dumela ho ba moratuoa.

[Letta Mbulu]
Thula ndivile mfowam'.
Sukundixhesha, ndinik' ixesha lokucinga
Sukunxama baby wam'
Thula ndivile!

Njengelanga eMpumalanga
Litshon' eNtshonalanga
Isithembiso sam' sobanjalo
Thula ndivile!

[Chorus]
Ndiphendule,
(Nd'zak'phendula)
Ndiphendule,
(Nd'zak'phendula)
Ndiphendule,
(Nd'zak'phendula)
Ndiphendule.
(Nd'zak'phendula)

[Letta Mbulu]
Uthando lwam' lolwakho
Bendi'ba uyayazi lonto
Kodw' umendo unzima
Umendo uyandingcangcazelisa

[Caiphus Semenya]
Matsatsi a re sia.
Ha le tjhaba Botjhabela.
Ha le wela, le subetje.
Nako ha e emele nna le wena.

[Letta Mbulu]
Ke dumellana le wena.
Ke nnete, nako ha e emele motho.
Empa lenyalo ha se papadi.
Jonna! Basadi! Ke tla thusoa ke mang?

[Caiphus Semenya]
Thembi mntakwethu.
Ke tla o ahela motse o motle.
Re fumane bana.
Diponono dikoti marameng.

[Caiphus Semenya]
He! Mntakwethu, khaund'phendule bo!
Hai! nngwaneso, o ko nkarabe,
Ke batla ho ba mokhonyana haeno.

[Letta Mbulu]
Nd'zakuphendula
Ke tla o araba.