Vul'Indlela

Vul'indlela wehhh mam'gobhozi
Heh unyana wam
Helele uyatshata namhlanje
Vul'indlela wela maNyawuza
Sukuba nomona
Unyana wami utshatile

Bengingazi ngiyombon'umakoti
Unyana wam eh ujongile this time
umaRadebe khupa ezo spex
Uzemshadweni siyatshatisa namhlanje
Bebesithi unyana wam lisoka
Bebesithi angeke atshate vul'indlela

[Instrumental bridge]

Vul'indlela wehhh mam'gobhozi
Heh unyana wam
Helele uyatshata namhlanje
Vul'indlela wela maNyawuza
Sukuba nomona
Unyana wami utshatile

Bengingazi ngiyombon'umakoti
Unyana wam eh ujongile this time
umaRadebe khupa ezo spex
Uzemshadweni siyatshatisa namhlanje
Bebesithi unyana wam lisoka
Bebesithi angeke atshate vul'indlela

[Chrous]
Vul'indlela we mamgobhozi
Vul'indlela yekel' umona
Vul'indlela we mamgobhozi
Vul'indlela yekel' umona

Kodwa wena maNgobese
Hey unomona
Ngoba awunanyana
Unentombizodwa
Ayoyoyo maNgobese
Hee unomona ngoba hee awunaye
unyana onjengowami

Bengingazi ngiyombon'umakoti
Unyana wam eh ujongile this time
umaRadebe khupa ezo spex
Uzemshadweni siyatshatisa namhlanje
Bebesithi unyana wam lisoka
Bebesithi angeke ashade vul'indlela