Lomusa Ongaka

Your Mercy, Your Mercy!
Forgiven now
Your Mercy, Your Mercy!
(I’m) Forgiven now

Delivered, I’m free now – forgiven now

Lomus’ ongaka wanele bonke
Abazithobileyo

Ngiphakamisa, izandla zami
Ngiyazithoba Nkosi

Lomus’ ongaka wanele bonke
Abazithobileyo