Okwami Ngokwakho

[Chorus]
Ndizohamba naye, ndizohlala naye.
Okwakho ngokwam
Bazamile yo ukusehlukanisa.
Okwakho ngokwam

Ndikhumbul' eli langa
iLanga lokuqala ndisadibana nawe
Wandithembisa ngezulu nomhlaba
Wathi ndingowakho
Azange wabubona ubuhle obungaka
Akekh' onje ngam
Ndisuka ndincume xa ndicinga ngawe ngoba ndingowakho