Ndonele

Ntliziyo yam yamkela
Ndiyazi umthandile, usamfuna
Kodw' isimo asisavumi ndihlale naye
Ngqondo yam ndiyazi udikiwe
Bubuxoki namabali nobuvuvu
Kude kwabalapha ungatshintshi

[Chorus]
Ndonele kukubon' uzenzel' apha kum
Kukubon' uzenz' intlekisa ngam
Ndonele, kwanele

Yiminyaka sithandana
Ndinyamezele amanyala akho
Undihlaza, undihlaza. Oh yhini na
Lilibal' igama lam (x2)
Sukela namhlanje ndilibale
Oh ndiyahmba mna

[Chorus]