Emtini Wababe

[Chorus]
Emtini wadabe
Kukhona kukhanya
Emtini wababe
Kune kukhanya

Emtini wadabe
Kukhona kukhonya lamuhla
Kwavela imfihlo
Kwavela kukhanya kukhona
Kukhanya lamuhla

Kwatsi
Kwavela kukhanya (X4)

[Chorus]