Peace in our land

The Lord, Almighty !

Ukuthula akusoze kwaba khona uma kusaqhubeka ukulwa nokubulalana
Impi izoholela ekubhubheni kwesintu nokucekeleka phansi kwemvelo

Uxolo manje
Kungabe kusabakhona ukubulalana

Lord Almighty
Ningizimu Afrika
Siyakuthanda
Izwe lethu elihle
Masiwubonise umhlaba wonke
Singakuletha ukuthula ezweni lethu

Baba siyakhuleka
Imini nobusuku nobusuku sithandazela ukuthula
Sikhombise indlela
Yokuqeda izinga lokuzondana

Siyazi silimazene omunye nomunye
Sangakhombisana uthando
Izimpilo zethu kazisophinde zifane
Sifisa ukuba besingaba noNkulunkulu ezimpilweni zethu zikhathi zonke

Bosombusazwe, yekani ukusikhohlisa
Masibambane ngezandla sibe munye
Ukuziphindiselela akusoze kwasakha
Ngakhoke masakhe uxolo ezweni lethu

Masikukhohlwe osekwedlule
Sakhe izwe elisha
UNkulunkulu uthi wonke umuntu uyoqhubekela phambili aphumelele
Uma omunye azosiza omunye
Siyofika lapho siphokophelele khona

Ningizimu Afrika vuka
Wonke umhlaba ukhululekile manje
Sikungcwabe ukwahlukana kwethu ngemibono
Sihlalisane ngokuzwana

Dadewethu, mfowethu, mama, baba
Yekani ukubulalana
Nilethe uxolo ezweni lethu