Tell Me Why

Tell Me Why (Lyrics) By: Treyzie x Tiger Twist x Stamo Songz

[Hook: Treyzie & Stamo Songz]
You know that I love you baby
I give you anything you want
Anything you want you get
Now tell me why you decide to leave (X2)

Why why why why
Why why why why
Why why why why
Now tell me why you deserve to leave (X2)

[Verse: Treyzie]
Uyakhohlwa kutsi wen'unjani
Kutsi wena ungiphatsa njani
Buka nyalo ungentisani
Ngenteni mina hhayi bo hhayi nani
Vele nawe uyatati u-wrong
Shut up listen this is my song
Singaphikisani just answer my question
Lutsandvo lona ngiyakuniketa
Wen'ukhetha ukulijikisa
Like everyday uyangiphikisa
But awuboni mara utongigulisa
Wena vele ngami uyabukisa
Ngithi vele mina ngisigcila sakho
Eh, I'm drunk in love
Eh, And I don't know why
Eh, I don't know why
I'm drunk in love
Eh, And I don't know why

[Hook: Treyzie & Stamo Songz]
You know that I love you baby
I give you anything you want
Anything you want you get
Now tell me why you decide to leave

Why why why why
Why why why why
Why why why why
Now tell me why you deserve to leave (X2)

[Verse 2: Tiger Twist]
Ey, Now you saying this is all my fault
I know bengiwrong
Now I see the truth
Kuthi yimi lengakuyenga by hiding the truth
Ngiflophile I know
Come back my Ruth
Why ungishiye kanje
Kuphila ngaphandle kwakho kunjengeliphupho it's good and bad
Wangi-expoza phambi kwabantu ngathi vele ngi bad
I just gotta be strong and face the world
Impil'iyachubeka baby when you turn around
Ngizomuthola nami onjengawe ozongiphatha grand
Ey, Ozongiphatha grand
Ngizomuthola nami onjengawe ozongiphatha grand

[Verse 3: Stamo Songz]
Buhle bakho mama buyangisanganisa
Bangani bakho batosihlukanisa "yeah
LoweCarvela uyangibhayizisa "huh
Wangiphikisa watsi ngiyaphosisa "yeah
Lutsandvo lwakho lusibusiso kimi " huh
Solo namanje lusayidlala indzima "yeah
Ned nganyanya lokumfaka scima coz bekutawuvutsa umlilo ngihluleke kuwucima
Nakhona manje utsi ufuna kuhamba "yeah
Ngiyetama kukubamba kepha cha uyangihlula
Umtimba uyashelela kuhle kwa bhabuli
Ned ungiphoca ngekutsi libhuluko alindluli
Awungitjele why ungishiya ngalendlela " yeah
Lena phela iya esbhedlela "yeah
Imphela idzinga nje bodokotela
Uyakuphi, asuhlale phansi uthule msindvo "yeah

[Hook: Treyzie & Stamo Songz]
You know that I love you baby
I give you anything you want
Anything you want you get
Now tell me why you decide to leave (X2)

Why why why why
Why why why why
Why why why why
Now tell me why you deserve to leave (X2)