Uhuru

[Verse 1]
Why do I feel like no one's listening?
Do you even wanna listen, is what I'm trying to get
I was told that my ex is my voice
But it seems I never had a choice
Nkosazana please, make me understand (Ngoba mama)
Ziyalila izizukulwana zeAfrika (Zithi guquk'ufika nini na)
Ziyalila izizukulwana zeAfrika (Nkosazana you are our revolution)
Nkosazana you can save us (Nkosazana you are my revolution)
Nkosazana you can heal us (The revolution shall be feminized)
Nkosazana you can lead us
Mayibuye

[Chorus]
Liphalala kanjani igazi labant'abamnyama (Ezandleni zabantu abamnyama)
Asinay'imali kodwa sifun'imfundo (Ezandleni zabantu abamnyama)
Bahlupheke kanjani abant'abamnyama (Ezandleni zabantu abamnyama)
Malibuye, izwe libuyele (Ezandleni zabantu abamnyama)

[Verse 2]
Sithi khumbulani (Khumbulani)
Khumbulani amaqhawe esizwe (Nabo bonke abafel'isizwe)
Nikhumbule
Nditsho kuni abaphethe isiszwe, nithwele amathemba elizwe

[Chorus]
Liphalala kanjani igazi labant'abamnyama (Ezandleni zabantu abamnyama)
Asinay'imali kodwa sifun'imfundo (Ezandleni zabantu abamnyama)
Bahlupheke kanjani abant'abamnyama (Ezandleni zabantu abamnyama)
Malibuye, izwe libuyele (Ezandleni zabantu abamnyama)