Ndilinde

He he ha he
He ah eh
I hee ah

Soze ndilibale
Imini esadibana ngayo
Nendlela owawungayo soze

Wu umphefumlo wam
Zola nhliziyo
Zola nhliziyo yam
Ow ow

Ohhhh ndilinde
Ndilinde
Ndilinde mfo kababa
Oh oh oh
Ndilinde
Ndilinde
Ndilinde mfoka baba

Ke gopola
Nke ke kalebala
Mohlawo
Re kopaneng ka wona

O moya waka
Moya waka
Kolobetsa kolobetsa kolobetsa

Ayi wo wo wo

Ndilinde
Ndilinde
Ndilinde mfo kababa

Iza nam
Khawu hambe baye
Thetha naye
Bonisane naye
Mna nawe kude kude
Sithandana
Kuze kuse
Asi gqi
Laphaya ngomnyango