Thongo Lam (Iyeza)

Ndicela iyeza
lokuhlamba
ndisuse iinkathazo o nantsi inkathazo
Gogo ndicela iyeza
yeza lokughabha
ndikhuphe iinkathazo
ngoba nantsi inkathazo ifika ebusuku yeza nase mini
oh oh oh inkathazo
Thongo lam vuma
lam vuma
lam vuma ohh! ,ye (x2)

Oh Ndicela iyeza
yeza lokuhlamba
ndisuse iinkathazo o nantsi inkathazo
Gogo ndicela iyeza
lokughabha
ndikhuphe iinkathazo
ngoba nantsi inkathazo oh nantsi ebusuku nantsi nase min heyy ndiziva ndiphambana
Heh inkathazo
Thongo lam vuma
lam vuma
lam vuma ohh ye! (x3)
Yoh yoy, yoy!
Hoow hoow yea yooooh yo hai,yoyoyo hai, oh oh ooh yea, heyy yeha!!
Thongo lam vuma, thongo lam vuma
thongo lam vuma ohh ye! (x6)

Ndicela iyeza
lokughabha
ndikhuphe iinkathazo
nantsi inkathazo (x2)
Heh vuma, heh vuma, whoa vuma
heh vumani bo (x6)
Heh thongo lam vuma (x4)
Liya vuma (x12)
Thongo liya vuma (x10)