Nomnganga

[Verse 1]
Ub'umona uyakulawla
Uzophac'okomphoc'uthwe jwi walahlwa
Buya kwezozinto uzibizel'unomnganga
Ub'umona uyakulawla
Uzophac'okomphoc'uthwe jwi walahlwa
Buya kwezozinto uzibizel'unomnganga

[Chorus]
Unonmganga, uzibizel' unomnganga
Unonmganga, uzibizel' unomnganga
Unomnganga, uzibizel' unomnganga
Unonmganga, uzibizel' unomnganga

[Verse 2]
Ub'umona uyakulawla
Uzophac'okomphoc'uthwe jwi walahlwa
Buya kwezozinto uzibizel'unomnganga
Isazela siyakubhuqa
Awufan'ungcuchalaza njengengqeqe
Buya kwesosimo
Tyhini bhasobh'unomnganga
Isazela siyakubhuqa
Awufan'ungcuchalaza njengengqeqe
Buya kwesosimo
Tyhini bhasobh'unomnganga
Unonmganga

[Chorus]
Unonmganga, uzibizel' unomnganga
Unonmganga, uzibizel' unomnganga
Unomnganga, uzibizel' unomnganga
Unonmganga, uzibizel' unomnganga

[Verse 3]
Bayaphel'abanomjojo
Qokobha mfanam kulondaw'ukuyo
Buya kwesosimo
Tyhini bhasobh'unomnganga
Bayaphel'abanomjojo
Qokobha mfanam kulondaw'ukuyo
Buya kwesosimo
Tyhini bhasobh'unomnganga
Isazela siyakubhuqa
Awufan'ungcuchalaza okwengqeqe
Buya kwesosimo
Tyhini bhasobh'unomnganga
Unonmganga

[Chorus]
Unonmganga, uzibizel' unomnganga
Unonmganga, uzibizel' unomnganga
Unomnganga, uzibizel' unomnganga
Unonmganga, uzibizel' unomnganga