Inkomo

[Chorus x2]
Nazi inkomo ebuhlanti
Kuvume nabaphantsi
Besithi eyi sani
Kutheni angekhamthati
Ndathi yonk'int'irighti
Yena ungowami
Kodwa kukhona ingxaki
Utata'khe akandifuni

Ndisahleli phantsi komthi yadlula yone leyontokazi
Ndiyaqonda ibiyokha amanzi
Phaya ezantsi emlanjeni
Ndaphakama mna
Ndayilandela
Ngengo clever wase Gauteni ndasondela
Molo sana
Ndicela ukuhamba nawe
Elothutyana ndivumele ndithethe nawe
Ndiyi ntsika yekhaya
Ikhaya lakwa Ngxanga
Ndiyi nkosi lento ikwenza inkozana yam
Bamb'isandlasam s'thandwa
Uzakuba ngumama wabantwana bam
Ndiyazibuza umhle kangaka ukhetha mna amadoda engaka
Ndizakubiza utata wam nawe ubize utata wakho
Bahlale phantsi bobabini babonisane

[Chorus x2]

Samza ndiyoyika (hai ayikho int'enjalo)
Ndoyika umama no tata (hayiko int'enjalo)
Umama uzakundi krwitsha
Utata uzakundibetha
Athi ndiya jola
Ntsika ndiyoyika
Umama uzakundibetha uthata uzakundi krwitsha krwitsha athi ndiyajola

Hayi andikaze mna ndiyibone
Intombazane entle nje ngawe
Please ntombazane uzundimamele
Nditheth'inyan' sthandwa undi charmile
Ebusuku sthandwa sam mna ndibonisiwe
Mna nawe baby sesitshatile
Please ntombazane uzundimamele
Ndithet'inyani sthandwa ndikuthandile

[Chorus x2]